زمان انتشار: دوشنبه 27 خرداد 1392 - 20:52
کد خبر : 17084

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان شفت

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی کلیه روستاهای شهرستان شفت مشخص شد

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان شفت

به گزارش خبرنگاران “صبح شفت” از روستاهای شهرستان شفت، منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان به شرح ذیل می باشد.

امامزاده ابراهیم

سیروس قربانی

ارسلان محمدی

صفرگلپور

آزاد محله چماچا

احمد شفتي

حميدرضا تاروردي

رحيمعلي رحماني

آقا سيد يعقوب

رمضانعلي رشيدي

سيروس گنجور

ابراهيم فردي

آقا محله

حميد خوشحال

رامين صحرا نورد

علي جنتي شفتي

بابارکاب

 عقیل حبیب پور

 ابراهیم محمدپور

 عزیز کرمی

بالا لاسک

 رسول غریبی

 احدغریبی

 اصغر گلپور

بداب

 حسن واحدی

 عباس اکبری

 جمشید امانی

برزوهندان

عليرضا يوسف زاده

اكبر موسي زاده

محمدرضا اسماعيل زاده

بیجارسر

 احمد تايب

 حسین کوشا

 حسین کاظمی

بيالوا

علي اصغر يوسفي

مهدي رمضاني

حسن خشنود

پايين محله چماچا

جمشيد خدابخشي

محمدرضا ياوري نژاد

سيد حسن حسيني نژاد

پده

 مصطفی کشفی نژاد

 رمضانعلی عبدی نژاد

 اسماعیل الماسی

پشت سرا

علي رضا رشيد

يوسف هادي نهزمي

ابراهيم اگاهي پشت سرايي

پلنگ پشت

 رضا عسکری

 مجید حبیبی

 حسن عسگری

پيرده

صادق عاشوري

جمال عاشوري صابر

محمدعلي شفيع زاده

پيرمومن سرا

احمد صفري روشن

محمد انفرادي مردخه

حسن جمال زاده

تازه آباد پسيخان

شهرام سليماني

مسعود سليماني

قربان علي قرباني

تالش محله

حسن وحدت

عباس رسول نيا

محسن صالح زاده

تانی محله

 حسین مهریار

 رسول علیزاده

 کوچک کنعانی

تكرم

علي پهلوان تكرمي

حجت كريمي تكرمي

رضا كياني تكرمي

جيرده

محمد ملكي

علي اصغر روشنفكر

محمدتقي علي اصغري

محمود اسلامي

فرخ رهنماي

جيرده پسيخان

عزيزعلي اخلاقي

فاطمه جمالي كاساني

علي باخداي

چكوسر

هدايت زاهدي

غلامرضا حسيني اصلي

علي صداقت

چنارودخان

 مهدی حیدری

 قربان علی غریبی

 سیروس نجفی

چوبتراشان

 شکورقربانی

 امیر قربانی

 حسین قربانی

چوبر

 صمد یوسفی

 مجید یوسفی زاد

 اویس محمدزاده

چوسر

صفرعلي ظفري

محمد حسين صفاري

اسماعيل فروزي

خرطوم بالا

عباس احمديان

مصطفي احمديان

محمد رجب احمديان

خرطوم پايين

حسين كوهي

جلال جلالي

آسيه كوهي

خرفکل

 حسین گلرنگ

 حسینگل عابد صالح

 فرضعلی خسرونيا

خرم اباد

 کاظم زاد جانعلی

 احمد  رسا

 ولی اله زاد امید

خرم کش

 حسین نظر

 اکبر مرای

 محمدمرادی

خطيبان

قاسم صادقي خطيباني

علي سميعي

حسن عاطفي

خليفان

رضا صفر زاده

غلامرضا رمزي 

فتحعلي رمزي

خليلان

حسين جعفر زاده

احمد حسن پور

احمد اسماعيل نياي

خميران

سيد مهدي موسوي

سيد محمدرضا نوراني

ميثم بهروز

داکله سرا

 هوشنگ حاجتی

 محمد زاد حسین

  بهروز همت پور

درودخان

 قربانعلی شعبانی

 ابراهیم دولتی مقدم

 اسماعیل بهاری

دستخط محله

حسن چاوشي

داوود نوروزي

يوسف طاعتي

دوبخشر

 سجاد قویدل

 غلامرضا روشن

 علی عزیزاده

ذولپيران

سيد حسين موسوي

سيد مهدي موسوي زاد

محمدرضا مهري ثابت

راسته كنار

جواد كمالي دوگوري

رضا نصراله زاده گورابي

حسين مهدي زاده راسته كنار

زردكام

سيد حسين يزداني

عليرضا محمد علي پور

محرمعلي حسين زاده

سالک معلم

 عابد صحراپیما

 عیسی صحراپیما

 علی اسدی

سایینگاه

 حمید دلیرباد

 محمدعلی ولیزاده

 سجاد یوسفی

سروان محله

علي زادرفيع

علي فلاح كمساري

يوسف عاشورپور

سفیدخانی

 یوسف ریحانی

 غلامرضا خوشدل

 کریم عاشوری

سفیدمزگی

 محمدشکوری

 رضا قدیمی

 مجتبی وهابی

سله مرزوبیجارگاه

 ولی قنبرپور

 یحیی گوهری

 نوری میرزایی

سیاهمزگی

 مصطفی طالش مهمان دوست

 ولی وحیدی

 مجید شدقدم

شادخال

علي زحمتكش

سيد كاظم عابدي

عبداله شهرستاني

شادنشین

 احمد رفاهی

 حمید احمدزاد

 نقی مرادی

شالده

كاظم نبي زاده ذولپيراني

مرتضي فروزش

حسن برهاني

شالما

 مصطفی عسلی

 اشکان توبه

 خدابخش خدابخشی

شيخ محله

حسين حميدي

مرتضي محمدي

محمد باقر ابراهيم زاده

صیقلان

 اسماعیل خدابخشی

 سید نظیر نظیری

 سعید خیرخواه

طالش محله

حسن زاهدي

اسماعيل فيروزي

حسن فروزي

طالقان

 نقره علی کریمی

 اسماعیل عاشوری

 محرمعلی حاجتی

عثماوندان

محمد يوسف سميع زاده

حمزه حقگوي

حسن اسماعيل زاده

علیسرا

 یونس جهانگیری

 هدایت صفردوست

 جلال قربانی

فشالم

محمد علي يوسف زاده

محمدرضا قنبري

ناصر نظري

قصاب محله

حسين دلخوش

اصغر شاكري

علي صالح قصاب محله

کاظم آباد

 محسن محسنی

 سید محمد مهری نژاد

 علیرضا یوسف پور

کلوان

 علی عاشوری

 فتح اله رجبی

 علی مرادی

کمسار کوچک

 مجید طریقی

 ابوالقاسم بخشی مقدم

 تقی عسکری

کیش خاله

 شهرام کریمی

 ابول کریمی

 غلامرضا گلپور

كاسان

هادي صبوري

مسعود صديقي

فرزاد فرج الهي

كلاچ خندان

محمود رمضان نژاد

عليرضا قاسم نژاد

اسداله اسكندري چماچائي مقدم

كلاشم بالا

مرتضي غمناك

محمود صحرانورد كلاشمي

مرتضي پديداري

سهراب كامياب كلاشمي

حسن رجاء كلاشمي

كمسار

ميرهادي مير عبدالعظيمي

ابوالقاسم نيكخو

اصغر معدلتخواه حقيقي شفتي

كوزان

صادق عطايي

علي رضا حاجي پور

سيد احمد حبيب زاده

كوزه گران

محمد مرتضوي

ابراهيم نوروز زاده

علي رمضاني

كولي سران

جهانگير صاعدي

محمد رجبي

حسن حبيبي نهزمي

گنجار

 حمید روستا

  رسول جوادی

 هوشنگ جعفرپور

گوراب ليشاوندان

حسن شوكتي

محمد فلاح ملاسرائي

ناصر شيردل گورابي

گیشم

 عزیز کرمی

 اسماعیل نوری

 ایوب رجبی

گيلده

عباس زاد رفيع

محمد رجب زاده

محمد مشت آهنين

لاسک

 ابراهیم اسدالهی

 حسین شمس

 ایرج حسنی

لاقان

سيد حسين سيافي

حسين عموزاده

رشيد عموزاده

لپوندان

 مجتبی تقوی

 رضا اله پور

 سیف اله عباسی

لختكي

مهدي رفيعي صادق

محمد نظرپور

خسرو باقري

لیفکو

 حسین علی مرادی

 علیرضا مرادی

 مظاهر مرادی

لیفکو خندان

 مجید رستمی

 علی حسینی

 رضامحمدنژاد

ماشاتوك

يحيي خليل زاده

قاسم فرزانه جيردهي

احمدرضا گلي

مبارک آباد

 منوچهر قربانی

  علی ابراهیمی

 مهدی وهابی

محرمان

 احمد صفایی

 سهراب صفری

 رامین میرزایی

مرخال

اسماعيل فروغي كهنه گورابي

حسين يونس زاده

نعمت غلام دوست

مردخه

هادي شكاري

بهزاد محمدنياي

شاهرخ مرادي مردخه

مزگده

 محمد خوش طینت

  عباس کریم نظر

 قربان عابد سحرخیز

مژدهه بالا

محمد ابراهيم كنعاني مژدهي

رضا رفيع زاده

مهدي شفقتي

مژدهه پايين

عبدالكريم جباري ثابت

جعفر طريقي

علي اصغر متقي

ملاسرا

احمد ملائي ملاسرايي

عليرضا سعيدي

فريدون اخلاقي

سيد حميد حق شناس

هادي اخلاقي

میرسرا

 قاسم محمدی

 خشنود پسندیده

 علی محمدی

ميرمحله

رضا انصاري

خسرو ياري كننده

محمد نيكخو

ناصران

صفر ناصراني پور

حسن نژادي

سيد واحد قاسمي

نصیرمحله

 صائب غمخوار

 جمشید قلی پور

 جانشین آقاجانی

 ابراهیم محمدجانی

 مهرداد امیدی

نوده

علي انصافي

حسن صومي

گلعلي عابدي نودهي

نوده پسيخان

مسعود حسن زاده

رضا احمدي

ابراهيم مقصودي

نهزم

 

حميد يوسفي

مهدي رهنماي

حسين يوسفي

والیسرا

 اسماعیل لطفی

 علی اصغر لطفی

 عباس گوهری

ونه سر

صادق دولتخواه

محمد رضايي

صادق اسمعيلي خرطومي مقدم

ویسرود

 صفر رستگار

 غلام رجبی

 احمد مقدم

 

 

اخبار مرتبط

13 دیدگاه

 1. ناشناس خرداد 27, 1392 در 10:38 ب.ظ - Reply

  اطلاع رسانی جامع و کاملی بود
  دست شما درد نکنه

 2. ناشناس خرداد 27, 1392 در 11:16 ب.ظ - Reply

  صبح شفت عاشقتم!

 3. همشهری خرداد 28, 1392 در 9:00 ق.ظ - Reply

  سلام- دستتون درد نکنه این شد یه کار خوب

 4. ناشناس خرداد 28, 1392 در 11:23 ق.ظ - Reply

  با سلام از امدن و ورود برخی از انسانهای توانمند و قوی بسیار خوشحالیم ..نمونه بارز در روستای کمسار و ورود جناب اقای میرعبدالعظیمی که سالهای زیاد چه در عرصه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و چه خدمت به هم نوعان خود سابقه درخشانی داشته و دارند /./././

 5. همشهری تیر 2, 1392 در 11:35 ب.ظ - Reply

  انشائاله باانتخاب عزیزان شورا اسلامی گامی بلند برای ابادانی روستابرداشته باشیم
  موفق وموید باشید.

 6. ناشناس تیر 4, 1392 در 10:18 ب.ظ - Reply

  ازمردم بزرگ رشت به دلیل انتخاب نخبه گان علمی بسیارمتشکرم توجه به زوروزر نکردنداین نشانه رشد تفکربالای مردم رشت میباشدبه کسانی رای دادند که بومی رشت نبودند امانخبه گان علمی بودندمثل رضاجمشیدی چناری ، دردو برمردم رشت ،

 7. خسرو تیر 13, 1392 در 10:48 ق.ظ - Reply

  آفرین ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  به حمید روستا

  • حمید آذر 17, 1392 در 11:08 ب.ظ - Reply

   خسرو جان تشکر

 8. سروش کاظمی شهریور 19, 1392 در 0:01 ق.ظ - Reply

  خیلی ممنون از حسین کاظمی در روستای بیجارسر

 9. بچه. محلل فروردین 26, 1394 در 0:17 ق.ظ - Reply

  تسکر از شورای روستای ونه سر وهمچننین تشکر فراوان از شورای اول ازاد محله چماچا. حاج احمدشفتی

 10. بچه. محل فروردین 26, 1394 در 12:28 ب.ظ - Reply

  باتشکرفراوان. ازشورای اسلامی ازاد محله چماچاحاج احمدشفتی

 11. بچه. محل فروردین 26, 1394 در 12:33 ب.ظ - Reply

  باتشکراز شورای اسلامی روستای ونه سروهمچنین شورای اسلامی ازاد محله چماچا اقای احمدشفتی

 12. ناشناس مرداد 3, 1395 در 6:39 ب.ظ - Reply

  ایول اصغر معدلتخواه
  :)

 1. منظور افتخاری مازندران بود؛ اشتباه لفظی سوء تعبیر را به دنبال داشته است
 2. سطح سواد نماینده نباید اینقدر پایین باشد/ آقای نماینده به فکر پیشرفت حوزه انتخابیه خودش باشد
 3. گزارش تصویری/ مانور دوگانه سوز نمودن نانوایی های شفت
 4. کل ایران جویبار را پایتخت کشتی ایران میداند نماینده شفت و فومن قائمشهر را!!
 5. گزارش تصویری/ واژگونی پراید به داخل رودخانه در شفت
 6. مشغول بررسی رانش زمین در منطقه هستیم/ روند پیگیری را به اطلاع عموم خواهیم رساند
 7. برخورد با خودرو جوان 36 ساله را در نصیرمحله به کام مرگ کشاند
 8. برای رسیدن تیربرق باید تا ساعت 12صبر می کردیم / نکات ایمنی در استفاده از چوب توسکا لحاظ شد
 9. افتخاری فروشی نیست/ مردم شفت و فومن نیاز به قیم ندارند
 10. با برخورد فیزیکی مخالفم/ عضویت در کمیسیون عمرانی با تاکید رهبری معظم انقلاب بوده است
 11. شرکت تمامی خانوارهای «تانی محله» در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن
 12. برای کار سیاسی به احمدسرگوراب نیامده ام/ از عمق محرومیت این بخش باخبرم
 13. خوشحالم که فردی از همین منطقه بخشدار احمدسرگوراب شد/ حرف های زیادی در دل دارم
 14. لزوم توجه به نیروهای بومی در انجام پروژه های شهرستانی
 15. گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه بخشدار احمدسرگوراب
 16. بخشدار جدید احمدسرگوراب معارفه شد
 17. آیا رییس اداره محیط زیست شفت در حوادث سال 88 نقش داشته است؟
 18. هرآمدی رفتی در پیش دارد!
 19. بخشدار جدید احمدسرگوراب فردا معارفه می شود
 20. یک خانم نصیر محله ای برنده جایزه سرشماری اینترنتی شد