یادداشت

  • فردگرایی رهاورد مدرنیته و مدرنیزاسیون

    امروزه که در عصر مدرن و به قول بعضی دیگر از جامعه شناسان در عصر پست مدرن زندگی می کنیم در ادبیات و گفتمان غالب جامعه واژه هایی چون فردگرایی و احساس فردگرایی و روحیه…

  • شفت در مسیر توسعه

    اگرچه همه ما به فکر زیست جهانی مطلوب برای جهان، کشور و استان خود هستیم اما این یک اصول علمی است که برای ساختن مطلوب همه اینها باید از خودمان شروع کنیم یعنی اگر ما…

  • اضافه وزن و چاقی و عوارض آن

    اضافه وزن و چاقی از عوامل تهدید کننده سلامت هستند.افراد دارای اضافه وزن و چاق در معرض خطر پرفشاری خون،چربی خون و بیماریهایی مثل بیماریهای قلبی عروقی و.... می باشند

چندرسانه ای