برجام محصول تدابیر بزرگان نظام در زمان خاص برای ملت بود معاون فرماندار شفت با بیان اینکه برجام محصول تدابیر بزرگان نظام در زمان خاص برای…

اخبار روز