موارد مطرح در فضای مجازی غیر قابل اتکا است/ اجرایی شدن سد لاسک در آینده نزدیک فرماندار شفت با بیان اینکه طرح تجهیز کارگاه آخرین مرحله کار پروژه عظیم سد لاسک…

اخبار روز