در معرفی جوانان متخصص به ادارات کوتاهی نمی کنم/ در حوزه انتخابی خود به این اصل توجه داشته ام نماینده مردم شفت و فومن با بیان اینکه به عنوان نمایندگان مجلس در معرفی جوانان…

اخبار روز

چندرسانه ای